f2efd0f0f18bebc7ff9db69c10640883
免費諮詢


balance

[ˈbælǝns]

(n.) (收支等的) 差額,餘額

a favorable/unfavorable balance of trade 貿易出超/入超

antitrust law

[ˌæntɪˈtrʌst lɒ]

(n.) 反托拉斯法

multinational

[ˈmʌltɪˈnæʃǝnḷ]

(adj.) 多國的,跨國的

(n.) 跨國企業 (= multinational corporation)

innovation

[ˌɪnǝˈvеʃǝn]

(n.) 革新,創新

technological innovation 技術革新

interest rate

[ˈɪntǝrɪst rеt]

(n.) 利率

incentive

[ɪnˈsɛntɪv]

(n.) 刺激,誘因,動機

deficit

[ˈdɛfɪsɪt]

(n.) 赤字,不足額

deficit financing 赤字財政

be in the red 虧損,負債

supply

[sǝˈplaɪ]

(n.) 供給

supply and demand 供需

retirement benefits

[rɪˈtaɪrmǝnt ˈbɛnǝfɪts]

(n.) 退休金

retirement

[rɪˈtaɪrmǝnt]

(n.) 退休

take early retirement 提前退休

competent

[ˈkɑmpǝtǝnt]

(adj.) 有能力的,能勝任的

competition

[ˌkɑmpǝˈtɪʃǝn]

(n.) 競爭

compete with/against… 競爭

competitiveness

[kǝmˈpɛtǝtɪvnɪs]

(n.) 競爭力

soar

[sor]

(v.) (物價等) 高漲,飆漲

income tax

[ˈɪnˌkʌm tæks]

(n.) 所得稅

currency

[ˈkɝǝnsɪ]

(n.) 貨幣,通貨

foreign currency 外幣

income

[ˈɪnˌkʌm]

(n.) 收入

gross/net income /淨收入

loan

[lon]

(n.) 借款,貸款;公債

raise/issue a loan 發行公債

agency

[ˈеdʒǝnsɪ]

(n.) 機構;代理店

Central Intelligence Agency (CIA) 美國中央情報局

register

[ˈrɛdʒɪstɚ]

(v.) 登記,註冊