ccf724abd5bbc7e1c556e70de3bf856d
免費諮詢


liabilities

[ˌlaɪǝˈbɪlǝtɪz]

(n.) [用複數形] 負債,債務

financial market

[faɪˈnænʃǝl ˈmɑrkɪt]

(n.) 金融市場

finance

[faɪˈnæns]

(n.) 財務;財政學 (v.) 融資,提供資金

a finance bill 財政法案

maturity

[mǝˈtjʊrǝtɪ]

(n.) (支票的) 到期

venture

[ˈvɛntʃɚ]

(n.) 企業;投機活動

expire

[ɪkˈspaɪr]

(v.)  期滿,終止

expiration (n.) (期限等的) 屆滿,期滿

expenditure

[ɪkˈspɛndɪtʃɚ]

(n.) 支出,費用

annual expenditure 年度支出

list

[lɪst]

(v.) (股票等) 上市

premium

[ˈprimɪǝm]

(n.) 保險費;獎金

ordinance

[ˈɒrdɪnǝns]

(n.) 法令,條例

a cabinet /government ordinance 政令

tax return

[tæks rɪˈtɝn]

(n.) 報稅單

book

[bʊk] 

(n.) 帳簿

alliance

[ǝˈlaɪǝns]

(n.) 聯合,聯盟

a triple alliance 三國聯盟

flier

[ˈflaɪɚ]

(n.) 廣告傳單

denomination

[dɪˌnɑmǝˈnеʃǝn]

(n.) (貨幣等的) 面額;單位

stake

[stеk]

(n.) 利害關係;股份;賭注

diversify

[daɪˈvɝsǝˌfaɪ]

(v.) 使多樣化,增加 (產品等的) 種類

curb

[kɝb]

(v.) 抑制,限制

curb one’s spending 節制開支

foreign exchange reserves

[ˈfɒrɪn ɪksˈtʃеndʒ rɪˈzɝvz]

(n.) 外匯存底

creditor

[ˈkrɛdɪtɚ]

(n.) 債權人,債主