01e1fc9dd15b4a917e1971ef1235fc89
免費諮詢


eclipse

[ɪˈklɪps]

(n.) (太陽、月球的) 蝕 [C]

flawless

[ˈflɒlɪs]

(adj.) 完美無瑕的

atrium

[ˈɑtrɪǝm]

(n.) (古羅馬建築的) 中庭,主廳

weave

[wiv]

過去式:weaved  過去分詞:weaved  現在進行時:weaving

(v.) 編織

proponent

[prǝˈponǝnt]

(n.) 擁護者,支持者

agrarian

[ǝˈɡrɛrɪǝn]

(adj.) 土地的,耕地的;農業的

modify

[ˈmɑdǝˌfaɪ]

過去式:modified  過去分詞:modified  現在進行時:modifying  

(v.) 修改,稍微修正;修飾

incessant

[ɪnˈsɛsṇt]

(adj.) 不間斷的,不停的