4fbafa0fd55a8a68ae201e1120821f17
免費諮詢


liable

[ˈlaɪǝbḷ]

(adj.) (法律上) 應該負責的;有義務的

be liable to taxation 應繳稅的

asset

[ˈæsɛt]

(n.) 財產,資產

firm

[fɝm]

(n.) 公司,商號

a law firm 法律事務所

World Bank

[wɝld bæŋk]

(n.) 世界銀行

sustainable

[sǝˈstеnǝbḷ]

(adj.) 永續的,可持續的

nonprofit

[ˌnɑnˈprɑfɪt]

(adj.) 非營利的

materialize

[mǝˈtɪrɪǝlˌaɪz]

(v.) 實現,具體化

materialize one’s dream 實現某人的夢想

logging

[ˈlɒɡɪŋ]

(n.) 伐木,木材採運業

a logging railroad 木材運輸鐵路

industrial country

[ɪnˈdʌstrɪǝl ˈkʌntrɪ]

(n.) 工業國

indigenous people

[ɪnˈdɪdʒɪnǝs ˈpipḷ]

(n.) 原住民

human rights

[ˈhjumǝn raɪts]

(n.) 人權

developer

[dɪˈvɛlǝpɚ]

(n.) 開發者

developing country

[dɪˈvɛlǝpɪŋ ˈkʌntrɪ]

(n.) 開發中國家 (=emerging nation)

vicious

[ˈvɪʃǝs]

(adj.) 惡性的;惡意的

vicious circle 惡性循環

appreciation

[ǝˌpriʃɪˈеʃǝn]

(n.) 升值,漲價

the appreciation of the yen 日圓升值

depreciation

[dɪˌpriʃɪˈеʃǝn]

(n.) 貶值,跌價;折舊

depreciation reserves 折舊準備金

checking account

[tʃɛkɪŋ ǝˈkaʊnt]

(n.) 支票存款帳戶

savings account

[ˈsеvɪŋz ǝˈkaʊnt]

(n.) 儲蓄存款帳戶

tariff

[ˈtærɪf]

(n.) 關稅 (=customs/duty)

withholding tax

[wɪðˈholdɪŋ tæks]

(n.) 預扣所得稅 (即雇主代替政府從受雇者新水中遇扣的所得稅)