9c13fdd4458f33cdf88a6b511be3725f
免費諮詢


prejudice

[ˈprɛdʒǝdɪs]

(n.) 偏見,成見 (= bias)

racial prejudice 種族偏見

fugitive

[ˈfjudʒǝtɪv]

(n.) 逃亡者,逃犯

(adj.) 逃亡的

fault

[fɒlt]

(n.) 斷層

an active fault 活斷層

(v.) 產生斷層

過去式:faulted  過去分詞:faulted  現在進行時:faulting

equator

[ɪˈkwеtɚ]

(n.) 赤道

semiconductor

[ˌsɛmɪkǝnˈdʌktɚ]

(n.) 半導體

aptitude

[ˈæptǝˌtjud]

(n.) 資質,才能

warehouse

[ˈwɛrˌhaʊs]

(n.) 倉庫

evacuation

[ɪˌvækjʊˈеʃǝn]

(n.) 疏散,撤離

meteorite

[ˈmitɪǝrˌaɪt]

(n.) 隕石

retrieval

[rɪˈtrivḷ]

(n.) (電腦) 資料檢索

extract

[ˈɛkstrækt] (n.) 萃取物

[ɪkˈstrakt] (V.) (用壓榨、蒸餾方式) 抽出,提煉,萃取

fungus

[ˈfʌŋɡǝs]

(n.) 菌類

複數形是fungi [ˈfʌŋɡaɪ]

orbit

[ˈɒrbɪt]

(n.) 軌道

legacy

[ˈlɛɡǝsɪ]

(n.) 遺產 (= heritage)

renovation

[ˌrɛnǝˈvеʃǝn]

(n.) (建築物的) 裝修,翻新 (= restoration)

abolish

[ǝˈbɑlɪʃ]

過去式:abolished  過去分詞:abolished  現在進行時:abolishing

(v.) 廢除 (法律、制度、習俗等) (= abrogate/do away with)

abolish the death penalty 廢除死刑

depletion

[dɪˈpliʃǝn]

(n.) 枯竭,用盡

discrimination

[dɪˌskrɪmǝˈnеʃǝn]

(n.) 歧視,不公平待遇

racial discrimination 種族歧視


service

[ˈsɝvɪs]

(n.) 宗教儀式;禮拜 [C]

autonomy

[ɒˈtɑnǝmɪ]

(n.) 自治;自治團體