aa8342f4ce60f6640ed3e7553837d75c
免費諮詢


herbicide

[ˈhɝbǝˌsaɪd]

(n.) 除草劑

fertilizer

[ˈfɝtlˌaɪzɚ]

(n.) 肥料 (尤指化學肥料)

agrichemical

[ˈæɡrɪˌkɛmɪkḷ]

(n.) 農藥

insecticide (n.) 殺蟲劑 (= pesticide)

region

[ˈridʒǝn]

(n.) 地區,區域

tropical regions 熱帶地區

degrade

[dɪˈɡrеd]

(v.) 使 (土地) 退化、劣化

plow

[plaʊ]

(n.) 犁,耕 (= cultivate / furrow)

hoe

[ho]

(n.) 鋤頭

the slash-and-burn method

[ðǝ slæʃ ænd ˈmɛθǝd

(n.) 刀耕火種法 (砍伐土地上的草木並燒成灰當肥料、播種後不再施肥的耕作法)

fallow

[ˈfælo]

(adj.) 休耕的

(n.) 休耕地

lay and fallow 土地休耕

weed

[wid]

(v.) 除草

(n.) 雜草

weed a garden 除去花園的雜草

exhaustion

[ɪɡˈzɒstʃǝn]

(n.) 耗盡;枯竭

vegetation

[ˌvɛdʒǝˈtеʃǝn] 

(n.) (一地區的) 植物;植被

tropical vegetation 熱帶植物

soil conservation

[sɒɪl ˌkɑnsɚˈvеʃǝn]

(n.) 土壤保持

soil fertility

[sɒɪl fɝˈtɪlǝtɪ]

(n.) 土壤肥沃度

soil

[sɒɪl]

(n.) 土壤

poor soil 貧瘠的土壤

good/fertile/rich soil 肥沃的土壤

cultivation

[ˌkʌltǝˈvеʃǝn]

(n.) 耕作,耕種

out of cultivation 休耕中

windmill

[ˈwɪndˌmɪl]

(n.) 風車

wheat

[hwit]

(n.) 小麥

sow

[saʊ]

(v.) 播種

millet

[ˈmɪlɪt] 

(n.) 小米,栗