b86d0ca311c65615153a210682c0d7c5
免費諮詢


declare

[dɪˈklɛr]

(v.) 宣告,宣布

declare war on/upon/against... 對...宣戰

colonial

[kǝˈlonjǝl]

(adj.) 殖民地的;英屬殖民地時代的

plantation

[plænˈtеʃǝn]

(n.) (熱帶的) 大農場,農園;造林地

immigrant

[ˈɪmǝɡrǝnt]

(n.) (自國外移入的) 移民

adobe

[ǝˈdobɪ]

(n.) 泥磚

subterranean

[ˌsʌbtǝˈrеnɪǝn]

(adj.) 地下的

subterranean rooms 地下室

Pueblo

[pjʊˈɛblo]

(n.) 普埃布羅族 (美國西南部及墨西哥北部的印地安部落)

verge

[vɝdʒ]

(n.) 邊緣

on the verge of bankruptcy 瀕臨破產

nomadic

[noˈmædɪk]

(adj.) 遊牧的

bison

[ˈbaɪsṇ]

(n.) 北美野牛

integrate

[ˈɪntǝˌɡrеt]

(v.) 使融入,使整合 (= combine);廢除種族差別待遇

diversity

[daɪˈvɝsǝtɪ]

(n.) 多樣性

the diversity policy of American university

cooperation

[koˌɑpǝˈrеʃǝn]

(n.) 合作;合作社 (= cooperative)

Puritan

[ˈpjʊrǝtṇ]

(n.) 清教徒

(adj.) 清教徒的

deplete

[dɪˈplit]

(v.) 使枯竭,耗盡 (資源等)

Our supplies of food are rather depleted。

prune

[prun]

(v.) 修剪 (樹枝),修整 (花木)

intensive

[ɪnˈtɛnsɪv]

(adj.) 密集的,集中的

intensive agriculture 集約農業

dairy

[ˈdɛrɪ]

(adj.) 乳製的

dairy products 乳製品

livestock

[ˈlaɪvˌstɑk]

(n.) 家畜 (= stock / domestic animals)

nutrient

[ˈnjutrɪǝnt]

(n.) 養分