0e61c47661a7ab4c3487ac87e0329899
免費諮詢


velocity

[vǝˈlɑsǝtɪ]

(n.) 速度

pragmatism

[ˈpræɡmǝˌtɪzǝm] 

(n.) 實用主義

improvisation

[ˌɪmprǝvaɪˈzеʃǝn]

(n.) 即興演出;即興創作


terrain

[ˈtɛrеn]

(n.) 地域;地形

complication

[ˌkɑmplǝˈkеʃǝn]

(n.) 併發症;混亂

diagram

[ˈdaɪǝˌɡræm]

(n.) 圖表;圖解

adaptation

[ˌædæpˈtеʃǝn]

(n.) 改編,改寫

sentence

[ˈsɛntǝns]

(n.) 判決

circulation

[ˌsɝkjǝˈlеʃǝn]

(n.) (報紙、期刊等的) 發行量

intervention

[ˌɪntɚˈvɛnʃǝn] 

(n.) 介入;調停,斡旋

collide

[kǝˈlaɪd]

過去式:collided  過去分詞:collided  現在進行時:colliding

(V.) 碰撞;衝突

plagiarism

[ˈplеdʒǝˌrɪzǝm]

(n.) 剽竊;抄襲

absorber

[ǝbˈsɒrbɚ]

(n.) 吸收裝置;減震器 (= shock absorber)

probation

[proˈbеʃǝn] 

(n.) 留校察看期 (= academic probation)

exploit

[ɪkˈsplɒɪt]

過去式:exploited  過去分詞:exploited  現在進行時:exploiting

(V.) (資源等) 開發,利用;剝削

extinct

[ɪkˈstɪŋkt]

(adj.) 絕種的,滅絕的

endangered

[ɪnˈdеndʒɚd]

(adj.) 瀕臨絕種的

boot

[but]

過去式:booted  過去分詞:booted  現在進行時:booting

(V.) 開機

carbohydrate

[ˌkɑrbǝˈhaɪdrеt] 

(n.) 碳水化合物,醣 [C][U]

carnivorous

  1. [kɑrˈnɪvǝrǝs]
  2. (adj.) 肉食性的