41c31c6353e4ad9774e6c05d456c0fb0
免費諮詢


tax evasion

[tæks ɪˈvеʒǝn]

(n.) 逃漏稅

break-even point

[brеk ˈivǝn pɒɪnt]

(n.) 損益平衡點

aggregate

[ˈæɡrɪɡɪt]

(adj.) 總計的,合計的

aggregate demand 總需求

equilibrium

[ˌikwǝˈlɪbrɪǝm]

(n.) 均衡,平衡

output

[ˈaʊtˌpʊt]

(n.) 產量

securities industry

[sɪˈkjʊrǝtɪz ˈɪndǝstrɪ]

(n.) 證券業

consumption

[kǝnˈsʌmpʃǝn]

(n.) 消費

consumption tax 消費稅

consumer price index

[kǝnˈsjumɚ praɪs ˈɪndɛks]

(n.) 消費者物價指數

consumer goods

[kǝnˈsjumɚ ɡʊdz]

(n.) 消費性商品

consume

[kǝnˈsjum]

(v.) 消費;消耗

subcontractor

[sʌbˌkǝnˈtræktɚ]

(n.) 轉包商

fund

[fʌnd]

(n.) 資金;基金

a reserve fund 準備金

arbitrage

[ˈɑrbǝtrɪdʒ]

(n.) [集合用法] (股票等的) 套利

official discount rate

[ǝˈfɪʃǝl ˈdɪskaʊnt rеt]

(n.) 官方貼現率

discount rate 貼現率

high yield

[haɪ jild]

(n.) 高收益

high-interest rate

[haɪ ˈɪntǝrɪst rеt]

(n.) 高利率

affiliate

[ǝˈfɪlɪɪt]

(v.) (使) 加入 (團體)

(n.) 分會,支會;附屬機構

affiliation

[ǝˌfɪlɪˈеʃǝn]

(n.) 聯合;聯繫


surplus

[ˈsɝplǝs]

(n.) 盈餘

capital gain

[ˈkæpǝtḷ ɡеn]

(n.) 資本得利 (出售土地、股票等資產所得的利益)