4f20059235bc8b60e7ee364a833b588f
免費諮詢


principal

[ˈprɪnsǝpḷ]

(n.) 本金

exchange rate

[ɪksˈtʃеndʒ rеt]

(n.) 匯率

shareholder

[ˈʃɛrˌholdɚ]

(n.) 股東

stockholder

[ˈstɑkˌholdɚ]

(n.) 股東

stock market

[stɑk ˈmɑrkɪt]

(n.) 股票市場

stock price index

[stɑk praɪs ˈɪndɛks]

(n.) 股價指數

stock

[stɑk]

(n.) 股票

executive

[ɪɡˈzɛkjʊtɪv]

(n.) 管理者,經理,主管

lay off

[lе ɒf]

(v.) (暫時) 解雇,裁員

foreign exchange market

[ˈfɒrɪn ɪksˈtʃеndʒ ˈmɑrkɪt]

(n.) 外匯市場

tardiness

[ˈtɑrdɪnɪs]

(n.) 緩慢,遲滯


superfluous

[sʊˈpɝflʊǝs]

(adj.) 多餘的,過剩的,不必要的

prolong

[prǝˈlɒŋ]

(v.) 延長

multiple

[ˈmʌltǝpḷ]

(adj.) 多重的,多樣的


multilateral

[ˈmʌltɪˈlætǝrǝl]

(adj.) 多邊的,多國參加的

a multilateral agreement 多邊協議

margin

[ˈmɑrdʒɪn]

(n.) 保證金;利潤

margin transaction 保證金交易,信用交易

manifold

[ˈmænǝˌfold]

(adj.) 種種的,多樣的,多方面的

a manifold operation 多方面的計畫

joint

[dʒɒɪnt]

(adj.) 共同的,共有的

joint owners of a business 企業的共同擁有者

enumerate

[ɪˈnjumǝˌrеt]

(v.) 列舉

downright

[ˈdaʊnˌraɪt]

(adj.) 徹底的,完全的