3930123331eb53f6f65a46486d071cc7
免費諮詢


ethnic

[ˈɛθnɪk]

(adj.) 種族的,民族的

ethnic minority 少數民族

arch

[ɑrtʃ]

(n.) 足背,足弓

aborigine

[æbǝˈrɪdʒǝni]

(n.) 原住民

ritual

[ˈrɪtʃʊǝl]

(n.) (宗教的) 儀式 (= ceremony/rite)

seal

[sil]

(n.) 印鑑;封印

fabric

[ˈfæbrɪk]

(n.) 織物,紡織品

extramarital

[ˌɛkstrǝˈmærɪtḷ]

(adj.) 婚姻外的

extramarital relations 婚外情

marital

[ˈmærǝtḷ]

(adj.) 婚姻的

corpse

[kɒrps]

(n.) 屍體 (容易和corps 兵團;團體,發音為[kɒr]的發音搞混,請小心。)

connoisseur

[ˌkɑnǝˈsɝ]

(n.) (藝術品的) 鑑賞家,鑑定家

coffin

[ˈkɒfɪn]

(n.) 棺材

cannibalism

[ˈkænǝbḷˌɪzǝm]

(n.) 食人;同類相食

cannibal

(n.) 食人肉者

(adj.) 食人的

burial

[ˈbɛrɪǝl]

(n.) 埋葬

mound

[maʊnd]

(n.) 塚;土石堆,小丘

anthropologist

[ˌænθrǝˈpɑlǝdʒɪst]

(n.) 人類學家

inaugural address

[ɪnˌɒɡjǝˈrеʃǝn ǝˈdrɛs]

(n.) 就職演說

inauguration

[ɪnˌɒɡjǝˈrеʃǝn]

(n.) (總統) 就職典禮

presidency

[ˈprɛzǝdǝnsɪ]

(n.) 總統的職務、任期

nomination

[ˌnɑmǝˈnеʃǝn]

(n.) 提名;任命

nominee (n.) 被提名人

Republican

[rɪˈpʌblɪkǝn]

(adj.) 共和黨的

(n.) 共和黨員